Metoder

"Small Group Discussion" by SteubySTL is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.
Smågruppsdiskussioner. Foto: SteubySTL. Används enligt CC BY-NC-SA 2.0.

Hur gör man för att tillsammans i en bygd utforska de lokalekonomiska möjligheter som finns? En mängd olika metoder har under årens lopp utvecklats för att hjälpa människor att samlas lokalt och utveckla sin ort.

En fördel med att fokusera på de lokalekonomiska möjligheterna som finns är att vi därmed gör en kartläggning av hur vi kan göra mer med resurser som redan finns.

Målet i den lokalekonomiska analysen kan allmänt sägas vara att uppskatta vilka resurser som finns lokalt. Mer specifikt kan man säga att lokalekonomiska analyser listar och uppskattar storleken av den konsumtion som finns, samt hur mycket mer av de tjänster och produkter som redan efterfrågas som potentiellt skulle kunna tillhandahållas av lokala företag och verksamheter.

Målet är alltså vanligtvis att uppskatta hur stor del av de privata hushållens konsumtion som skulle kunna ”fångas in” genom skapande av ett större utbud av lokala tjänster och produkter. På detta sätt kan den lokalekonomiska analysen liknas vid en lokal, bred marknadsundersökning.

Att det också finns offentlig konsumtion, tex av mat, energi och olika tjänster, som i större grad skulle kunna tillhandahållas lokalt är något som inte alltid synliggjorts i lokalekonomiska analyser. Men detta är något som med fördel kan tas med i analysen.

En lokalekonomisk analys kan genomföras med fokus på en hel ort, samt alla konsumtionskategorier. Det går också att genomföra varianter med fokus på vissa sorters konsumtion, t.ex. mat, kultur eller energi.

Läs mer!

En bra plats att starta är:

Vikten av att ta med skattefinansierad offentlig konsumtion och upphandling betonas bland annat i denna skrift:

Andra kompletterande metoder

Det finns en rad metoder som på olika sätt kompletterar en lokalekonomisk analys, eller som kan användas för att fördjupa den t.ex:

  • Försörjningsbalans Kommun – synliggör hur mycket av en kommuns livsmedel som produceras lokalt.
  • Local Multiplier 3 (LM3) – hjälper företag och andra ekonomiska verksamheter att analysera i vilken utsträckning de bidrar till lokal utveckling och lokal ekonomi.

Metoder för att arbeta demokratiskt

Utfallet eller nyttan av att göra en lokalekonomisk analys avgörs i stor grad av hur väl människor boende och verksamma på en ort blir delaktiga i arbetet med analysen. Analysen i sig bör helst kombineras med ett brett arbete för att skapa en mer deltagande samhällsutveckling och planering. Kommuner kan understödja en sådan utveckling, men den kan också drivas på underifrån av lokala utvecklingsgrupper, byagrupper eller stadsdelsnätverk. Även samhällsengagerade företag kan engagera sig i arbetet med lokalekonomiska analyser tex med målet att utveckla sitt samspel med övriga samhällsaktörer.

Här är några användbara resurser:


Lär dig mer om: