Samverkan för närproducerad mat

Foto: "Kor i Churchinford" av grahamjpierce, används enligt öppen licens CC BY-NC-SA 2.0.

En sektor där det finns stora möjligheter att hämta hem produktion är livsmedelssektorn. Nya metoder kan stödja det arbetet. Utmaningarna är att skapa nya lokala ekonomier kring mat.

Vi har idag vant oss med att maten produceras långt bort. Trenden under lång tid har också varit att allt färre jobbar i jordbruket. Maten har alltså både producerats av allt färre personer och samtidigt i allt högre grad transporterats långväga ifrån med hjälp av bensin och diesel, dvs med hjälp av fossil energi som inte längre är så billig. Vid sidan av de fossila bränslenas kostnad så är deras påverkan på klimatet också något som gör oss alltmer intresserade av frågan om hur vi kan skapa en mer energisnål och lokal livsmedelssektor. Hur behöver vi arbeta för att producera mer lokalt? Hur mycket av en kommuns eller regions livsmedel kan överhuvudtaget produceras lokalt?

I projektet Försörjningsbalans Kommun arbetar Hushållningssällskapet ihop med kommuner med att kartlägga bristen på lokal livsmedelsförsörjning runtom i landet. Projektet visar på hur olika olika kommuner är rustade. Tex finns det enbart mat för någon vecka i ett 30-tal kommuner. Dessa är med andra ord mycket importberoende och står sämre rustade i tillfälle av en kris. Men samtidigt finns runt 100 kommuner som klarar sig med maten de själva producerar, men även i dessa är det inte säkert att det finns lokal förädling på plats som gör att matråvarorna i dagsläget kan omvandlas till livsmedel för den lokala marknaden.

Det går att läsa både i DN, i Lantbruksnytt och på Hushållningssällskapets sida om projeket. Och här är presentationen som gjordes på Elmia Lantbruk 2022:

Att det finns utrymme för både nya företag med fokus på lokal produktion och behov av satsningar på yrkesutbildningar för att ge oss fler lokala matproducenter verkar tydligt. Det är också löftesrikt att många kommuner och andra aktörer höjer blicken och ställer upp ambitiösa mål. Det finns dock fortfarande ett stort glapp mellan visioner och verklighet.

Kommuner, regioner och andra allmänna institutioner har en nyckelroll i att efterfråga mer lokal mat, bland annat genom lokal upphandling. Även privata livsmedelskedjor såväl som konsumenter behöver förändra sitt sätt att köpa in mat om vi tillsammans ska skapa en mer hållbar livsmedelssektor.

En nyckel för att få igång mer lokal produktion är samverkan mellan olika aktörer, tex kommuner och lokala odlingsföretag, både på landsbygden och i städerna.

Resurser för dig som vill lära dig mer: